RC ZSVB na Slovensku - Banská Bystrica

ČINNOSŤ RC ZSVB NA SLOVENSKU - Banská Bystrica   

Rok 2016

RC ZSVB NA SLOVENSKU BANSKÁ BYSTRICA v spolupráci s ÚK ZSVB NA SLOVENSKU pripravilo dňa 25.februára 2016 pre predsedov a členov rád SVB Deň otvorených dverí v meste Krupina. V úvode predseda regionálneho centra, pán Juraj Škvarka, predstavil činnosť ZSVB na Slovensku. V prvej prednáške pán Peter Heric, zo spoločnosti ista Slovakia, s.r.o. , prezentoval novinky a komplexné riešenia pre meranie a rozpočítavanie spotreby energií a vody. V diskusii prezentoval pán Škvarka najčastejšie problémy v SVB, ktoré súvisia s aplikáciou noviel zákona 182/93 Z.z. v praxi. Zároveň oboznámil prítomných s novinkami pri registrácii zapisovaných zmien v registri SVB na Okresnom úrade. Pán Daniel Ferdinandy – zástupca spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., hovoril o možnostiach poistenia bytových domov s výhodami na základe zmluvy medzi ZSVB na Slovensku a poisťovňou Allianz SP, a.s. . V ďalšej diskusii potom pani Jurčáková a pán Škvarka odpovedali na rôzne otázky prítomných. Akcie sa zúčastnilo 12 zástupcov SVB. Záverom by sme sa chceli poďakovať primátorovi mesta Krupina, pánovi Ing. Radoslavovi Vazanovi a pracovníkom Mestského úradu v Krupine za spoluprácu pri príprave tejto akcie.

Rok 2015 

Pracovníci RC ZSVB na Slovensku Banská Bystrica poskytli v období august – november 2015 cca 35 písomných i telefonických konzultácií pre členov i nečlenov ZSVB na Slovensku. Poradenstvo sa týkalo v prevažnej časti bežných problémov, ktoré riešia zástupcovia SVB v danom regióne.

Dňa 24.9.2015 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnil seminár pre predsedov a členov rád SVB z okresov Banská Bystrica a Brezno. Úvodom predseda RC, pán Mgr. Juraj Škvarka, stručne prezentoval nový zákon o správcoch a jeho dopad na zákon č. 182 / 1993 Z.z. K téme – podanie žiadosti o úver zo ŠFRB – sa vyjadrila a bližšie informovala o potrebných náležitostiach pani Ing. Janka Štrbáková / RC ZSVB na Slovensku BB / . Ing. Anton Lofaj – firma ALOMAX, s.r.o. Dolný Kubín, vo svojej prednáške pomenoval najčastejšie problémy s plochými strechami na BD a prezentoval, okrem tradičných, aj nové metódy opravy striech. Ing. Peter Melocik / PSS, a.s. / predstavil nové produkty PSS pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Seminára sa zúčastnilo 13 zástupcov SVB. 


Dňa 17.9.2015 sa v priestoroch Hvezdárne v Rimavskej Sobote uskutočnil seminár pre predsedov a členov rád z okresov Rimavská Sobota a Lučenec . K téme – podanie žiadosti o úver zo ŠFRB – sa vyjadrila a bližšie informovala o potrebných náležitostiach pani Ing. Janka Štrbáková / RC ZSVB na Slovensku BB / . Zástupca firmy Livonec s.r.o. - Ľubomír Grendel – sa venoval prevencii pred požiarmi a upozornil na základné nedostatky, s ktorými sa v praxi stretáva. Pán Daniel Ferdinandy / Allianz SP, a.s. / na praktických príkladoch vysvetlil, prečo je potrebné k poisteniu bytového domu pristupovať zodpovedne. Zároveň upozornil na riziká, na ktoré sa pri poistení domov zabúda. Seminára sa zúčastnilo 16 zástupcov SVB. 

Predseda RC vystúpil v relácii FOKUS – spotrebiteľ v STV2. Témou prvej relácie bola novela zákona v aplikačnej praxi a druhé vysielanie bolo venované téme ročného vyúčtovania služieb spojených s bývaním.
Členovia RC BB zorganizovali 19.3.2015 Deň otvorených dverí v meste Brezno , s tematikou obnovy striech a poistenia bytového domu. Nosnou témou DOD bola novela zákona a povinnosti, ktoré z nej vyplývajú pre BD. 


Rok 201430.10.2014, Rimavská Sobota – odborný seminár na témy:
  • Rozúčtovanie tepla v bytových domoch, dopady novely zákona o energetike na prevádzkovateľov domových kotolní
  • Novela č.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a dopĺňa zákon č.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014 

29.10.2014, Zvolen – odborný seminár na témy:
  • Piata fasáda – problematika rekonštrukcie striech
  • Novela č.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a dopĺňa zákon č.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014 
Na základe pozvania predsedov SVB a správcov bytov v obci Valaská sa dňa 25.8.2014 uskutočnilo stretnutie k novele zákona o tepelnej energetike a k petícii za zmeny v tomto zákone. Pán Juraj Škvarka, predseda RC ZSVB na Slovensku BB, oboznámil prítomných s povinnosťami pre SVB, ktoré prevádzkujú domové kotolne, vyplývajúce z novely č. 100 / 2014 zákona o tepelnej energetike. V diskusii sa tiež rozoberali bežné problémy, s ktorými sa predsedovia a správcovia stretávajú v praxi.  

20.05.2014, DOD vo Veľkom Krtíši Témy: 
  • Rozúčtovanie tepla v BD, dopady novely zákona o energetike na prevádzkovateľov domových kotolní
  • Aktuálne predpisy pre bezpečnú prevádzku výťahov
  • Obsah mesačných zálohových predpisov a ročných zúčtovaní za služby

04.02.2014, Zvolen - v spolupráci s ÚK ZSVB na SlovenskuOdborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.Vo Zvolene sa spojili dve regionálne centrá ZSVB na Slovensku z Banskej Bystrice a zo Žiaru nad Hronom. Seminár bol doplnený o prednášku na tému: Spôsob rozúčtovania tepla pri použití PRVN. 


Rok 2013

27.2.2013 v Lučenci a 14.3.2013 vo Zvolene zorganizovalo RC ZSVB na Slovensku BB odborný seminár, zameraný na "Pracovno – právne vzťahy v SVB a daňové a odvodové povinnosti". 

RC ZSVB na Slovensku BB zorganizovalo pre predsedov a členov rád v SVB a vlastníkov bytov odborný seminár na témy:
  • Možnosti financovania obnovy bytového domu s podporou ŠFRB 
  • Možnosti financovania obnovy bytového domu prostredníctvom bánk s konkrétnou ponukou od PSS, a.s. v BB.

Rok 2012

7..1.2012 zorganizovalo RC ZSVB na Slovensku BB odborný seminár, zameraný na tému výmeny rozvodov v bytovom dome a poistenie bytového domu.  

12.6.2012 sa konalo v Banskej Bystrici pracovné stretnutie zástupcov RC ZSVB na Slovensku BB s dodávateľom tepla v BB, spoločnosťou BBES, a.s.  

1.6.2012 bol v TV Markíza v relácii Lampáreň odvysielaný príspevok od zástupcov RC ZSVB na Slovensku BB.
7.2.2012 zorganizovalo RC ZSVB na Slovensku BB odborný seminár vo Zvolene a 22.3.2012 v Lučenci, na tému : "Bezpečnosť v bytovom dome".