RC ZSVB na Slovensku - Bratislava

ČINNOSŤ RC ZSVB NA SLOVENSKU - Bratislava 

Rok 2016

Tretie stretnutie predsedov Klubu ZSVB na Slovensku Nitra sa konalo dňa 12.septembra 2016. Hlavnou témou zasadnutia bola problematika odvodov a výkazov do Sociálnej poisťovne. Téma bola zvolená ako reakcia na seminár SP, ktorý sa konal cca pred 3 mesiacmi a tiež z dôvodu častých kontrol tejto inštitúcie v SVB. Zástupkyne SP, pani Vargová a pani Bajlová si pre prítomných pripravili príklady výpočtu odvodov a výkazov pre „dohodárov“ s pravidelným a nepravidelným príjmom a poukázali na hlavné rozdiely medzi týmito typmi dohôd. Problematika prítomných účastníkov zaujala, viedla sa aktívna diskusia na túto tému.


Dňa 23.mája 2016 sa konalo druhé stretnutie predsedov SVB Klubu ZSVB na Slovensku Nitra. Ústrednou témou diskusie boli rozvody v bytových domoch, postupnosť praktických krokov pri ich výmene, prípravy projektu, záručné podmienky, revízne správy a ostatná potrebná dokumentácia a práce, súvisiace s touto problematikou. Ďalšími  témami boli rozúčtovanie tepla, koeficienty pri nepriaznivých polohách bytov a rôzne ďalšie problémy, s ktorými sa predsedovia SVB stretávajú pri svojej práci

Dňa 15. februára 2016 sa konalo v Nitre prvé tohtoročné zasadnutie Klubu ZSVB na Slovensku Nitra v Centre voľného času Domino.Predseda klubu , pán Šmída, oboznámil prítomných s činnosťou RC Bratislava v uplynulom roku, v ďalšej časti  sa zameral na problematiku spracovania agendy SVB a bytových domov. Pozvanie na toto stretnutie prijal aj pán Ing. Štolc  z firmy  ŠTOLC CAD-Software a predstavil prítomným komplexný program pre správu bytových domov EASY SVB, upriamil  pozornosť na novinky poslednej verzie  - ako je spôsob použitia čísla účtu vo formáte IBAN v platobnom styku , či komunikačný program EasyHELP - Pomoc na diaľku. Prítomných zaujal aj informačný systém EasyDom, ktorý bol vytvorený ako internetová služba k správcovskému programu EasySVB. Slúži na vzájomnú komunikáciu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a zástupcami správy. Umožňuje vlastníkom získať aktuálne informácie o stave svojich pohľadávok a hospodárení s fondom opráv. Zároveň môžu vlastníci diskutovať vo fóre na aktuálne témy. Prípadní záujemcovia si môžu program EASY SVB objednať na :  info@easysvb.sk.   Diskusia bola venovaná výsledkom kontrol Sociálnej poisťovne a výmene skúseností z práce zástupcov SVB a NP .

Rok 2015

23.11.2015 usporiadal Klub ZSVB na Slovensku Nitra ďalšie stretnutie predsedov SVB. Ústrednou témou bola obnova výťahov. Tohto stretnutia sa zúčastnil zástupca firmy DUOLIFT Nitra s.r.o., pán Szabo, ktorý upriamil pozornosť na problémy pri obnove výťahov v BD. Druhá čast stretnutia bola venovaná diskusii na tému "Zákon o správcoch".  


Klub predsedov SVB v Nitre usporiadal dna 1.6.2015 seminár pre predsedov SVB s témou "Kontrola obnovy BD od prípravy až po jej ukončenie". Prezident SASDARS, pán Ing. Ivan Pauer, upriamil pozornosť na problémy pri obnove BD a pán Jakub Mráček priblížil využitie tepelných čerpadiel v BD. Druhá časť seminára bola venovaná otázkam z pléna, na ktoré odpovedala pani Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku. 


Na ďalšom stretnutí predsedov Klubu pri ZSVB na Slovensku Nitra sa prítomní venovali novinkám úverovej politiky pre SVB a problematike registrácie predsedu SVB. Zároveň sa v diskusii riešili problémy vzniknuté pri zmenách na poste predsedu a ďalšie súvisiace záležitosti. 

Rok 2014

24.11.2014 sa konalo zasadnutie Klubu ZSVB na Slovensku Nitra .   Témy tohto stretnutia:

 • Problematika spracovávania agendy v úctovnom programe
 • Písomné hlasovanie po novele zákona o vlastníctve bytov a NP


30.10.2014, Bratislava – odborný seminár na témy:

 • Problematika kolektívneho odberu energií a optimalizácia cien
 • Tepelné cerpadlá v panelových domoch
 • Piata fasáda – problematika rekonštrukcie striech
 • Novela c.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a doplna zákon c.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014 

23.10.2014, Trnava – odborný seminár na témy:


 • Novela c.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a doplna zákon c.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014
 • Problematika obnovy balkónov a lodžií, nové trendy v revitalizácii bytových domov
 • Problematika optimalizácie dodávok plynu a elektrickej energie pre bytové domy
 • Piata fasáda – problematika rekonštrukcie striech 

19.05.2014 - sa konalo zasadnutie Klubu SVB pri ZSVB na Slovensku v Nitre. Téma zasadnutia: Problematika výmeny vnútorných rozvodov v BD.  


05.03.2014 - sa konalo zasadnutie Klubu SVB pri ZSVB na Slovensku v Nitre. Téma zasadnutia: Meranie a rozúctovanie tepla a ochrana osobných údajov. 

20.02.2014 - Bratislava - v spolupráci s ÚK ZSVB na Slovensku. Odborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.  Seminár bol doplnený o prednášku na tému Problematika vysušovania stavieb, spôsoby vysušovania a odstranovania následkov havárií spôsobených vodou. rok 2013

25.11.2013 sa konalo zasadnutie Klubu ZSVB na Slovensku Nitra ohľadom voľby nového predsedu Klubu ZSVB na Slovensku Nitra. 30.9.2013 sa konalo zasadnutie Klubu ZSVB na Slovensku Nitra. Téma zasadnutia: "Prepäťová ochrana v bytových domoch". 
21.6.2013 nahrávanie v DTV – beseda na tému vyúčtovania. 
21.6.2013 nahrávanie do Slovenského rozhlasu , témy: Inštalácia zariadení na obvodový plášť bytového domu a s tým súvisiaci administratívny postup, ako postupovať pri inštalácii do priestorov lodžie. 
5.6.2013 vystúpil v TV Markíza v relácii Teleráno, predseda RC ZSVB na Slovensku BA pán Ing. Cakl, na tému: " Postup pri uplatnení reklamácie ročného vyúčtovania plnení " a zároveň poskytoval telefonické poradenstvo záujemcom. 
29.5.2013 a 3.6.2013 boli odvysielané príspevky v Slovenskom rozhlase v relácii "Po 17-tej", v ktorých vystúpil predseda RC ZSVB na Slovensku BA pán Ing. Cakl, na tému ročného vyúčtovania plnení. 
RC ZSVB na Slovensku BA pokračuje v spolupráci so Združením občianskej sebaobrany už tretí rok. Ďalšia tribúna sa konala 3.6.2013. Za ZSVB na Slovensku sa podujatia zúčastnil a spoluprácu zabezpečil pán Ing. Takáč z RC ZSVB na Slovensku BA. 
6.5.2013 sa konalo zasadnutie Klubu ZSVB na Slovensku Nitra. Téma zasadnutia: "Rekonštrukcia balkónov a lodžií a ich financovanie". 
Začiatkom roka 2013 sa konalo jubilejné 20. zasadnutie Klubu ZSVB na Slovensku Nitra. Prítomní diskutovali na tému: "Práca a odmeňovanie predsedu SVB a poistenie bytového domu".


Rok 2012

26.11.2012 sa konalo zasadnutie Klubu Nitra pri RC ZSVB na Slovensku BA na tému: Verejná zeleň a komunálny odpad. 


24.9.2012 sa konalo zasadnutie Klubu Nitra pri RC ZSVB na Slovensku BA. Toto zasadnutie bolo zamerané na tému : Dodávka studenej vody a s nou súvisiaca problematika. 


12.6.2012 predseda RC ZSVB na Slovensku BA Ing. Cakl a Ing. Gubric absolvovali živé vystúpenie v Slovenskom rozhlase v relácii "K veci" - téma vyúčtovanie. 


28.5.2012 sa konalo zasadnutie Klubu Nitra pri RC ZSVB na Slovensku BA. Zasadnutie bolo zamerané na prezentácie firiem, ponúkajúcich lacnejšie a efektívnejšie služby v oblasti energie a plynu. 


22.5.2012 a 5.6.2012 sa na základe oslovenia o spoluprácu Združením občianskej sebaobrany a starostu mestskej časti Ružinov, RC ZSVB na Slovensku BA zúčastnilo spotrebiteľskej tribúny na tému: "Dá sa spravovať bytový dom bez problémov?" 


5.5.2012 sa konalo v Bratislave pracovné stretnutie s členmi Litovskej komory pre správu a údržbu domov so zástupcami RC ZSVB na Slovensku BA. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia z Ministerstva životného prostredia SR, zástupcovia Štátneho úradu pre ochranu spotrebiteľa a právnici. 


27.2.2012 zorganizoval Klub Nitra pri RC ZSVB na Slovensku BA odborný seminár, so zameraním na tieto témy:

 • Vymáhanie pohľadávok
 • Správa o činnosti SVB, o kontrole hospodárenia v SVB
 • Trojročné obdobie voľby funkcionárov a ich odmeňovanie v SVB 


29.3.2012 v Bratislave sa konalo stretnutie predsedov SVB. Diskutovanými témami tohto stretnutia boli:

 • Rozúčtovanie TÚV a ÚK
 • Neplatiči a vymáhanie nedoplatkov
 • Obnova bytového domu 


Začiatkom roka 2012 sa konalo zasadnutie výboru RC a dozornej rady RC ZSVB na Slovensku BA. Vyhodnotili činnosť za rok 2011 a pripravili plán podujatí a činnosti RCBA pre rok 2012.