RC ZSVB na Slovensku - Martin

ČINNOSŤ RC ZSVB NA SLOVENSKU - Martin  

  Rok 2016

RC ZSVB NA SLOVENSKU MARTIN usporiadalo vo februári dve školenia z oblasti účtovníctva. Prvé školenie sa uskutočnilo 16. 02. 2016 s tématikou jednoduchého účtovníctva a miezd. Prednášala pani Iveta Tomiová. V prvej časti školenia v skratke odprezentovala časť zákona o účtovníctve, týkajúcu sa JÚ a povinnosti ekonómov SVB účtujúcich v sústave JÚ. Na praktickom príklade predniesla účtovnú uzávierku, ktorú môže vypracovať každý podla svojich pravidiel, pričom na základe tejto uzávierky sa v zmysle zákona spracuje rocná závierka a daňové priznanie. Následne prebehla tvorivá diskusia, v rámci ktorej boli účastníkom zodpovedané otázky z príslušnej oblasti. Druhou častou tohto školenia bola oblasť miezd. Účastníci s prednášajúcou  formou diskusie prebrali túto problematiku, ktorá je v podstate od roku 2011 bezo zmien. Mnohí hovorili o kontrolách a ich výsledkoch, najmä o kontrolách zo Sociálnej poisťovne. Všetkým účastníkom boli poskytnuté podkladové materiály pre obe témy školenia. Tohto školenia sa zúčastnilo 25 členov ZSVB na Slovensku ako aj 7 nečlenov. Druhé školenie sa uskutočnilo 20. 02. 2016 a bolo zamerané na spracovanie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva. Prednášala pani Katarína Kleinová. Podla materiálov praktického príkladu, ktoré účastníci dostali pri prezentácii, postupne vysvetlila celý postup účtovnej uzávierky, závierky a spracovania daňového priznania v programe HUGO, s ktorým prítomní pracujú  vo svojich SVB. Otázky k tejto problematike boli podrobnejšie rozobraté a zodpovedané. Školiteľka ponúkla i osobné konzultácie. Tohto školenia sa zúčastnilo 11 členov ZSVB na Slovensku (okrem iných aj z Prešova a Humenného) a tiež 3 nečlenovia. 

RC ZSVB NA SLOVENSKU MARTIN v spolupráci s ÚK ZSVB NA SLOVENSKU usporiadalo dna 28.1.2016 odborný seminár v priestoroch Domu kultúry v meste Trstená. Prítomných účastníkov privítala a oboznámila s programom pani Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku, ktorá zároveň odpovedala na mnohé otázky, ktoré zaujímali prítomných z oblasti zákona o vlastníctve bytov a NP. Pán Ferdinandy, zástupca poisťovne Allianz Slovenská poisťovna, a.s., sa prezentoval prednáškou s názvom „Nepodceňujme poistenie BD – zahrna Vaša poistná zmluva všetky riziká ?  Seminára sa zúčastnil aj pán Ing. Matej Gerboc – konateľ firmy Vyregulovanie.sk, s.r.o., ktorý prítomných zaujal vyčerpávajúcou a zaujímavou prednáškou  „Praktický sprievodca hydraulickým vyregulovaním kúrenia a teplej vody“. Seminára sa zúčastnilo 25 zástupcov SVB a NP z miest Trstená, Tvrdošín, Dolný Kubín, Martin a Námestovo. Ďakujeme za spoluprácu mestu Trstená ako aj pracovníkom Domu kultúry v tomto meste, ktorí nám vyšli v ústrety a umožnili nám zorganizovať tento seminár. 


Rok 2015 

Dňa 24.3.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov RC Martin s dodávateľom tepla, firmou STEFE Martin, ohľadom zvýšenia ceny tepla v tomto meste. Zástupcovia RC Martin sa v apríli 2015 zúčastnili seminára v hoteli Turiec v Martine s názvom „Revitalizácia a obnova BD“. Seminár prebiehal formou krátkych prednášok na témy financovania, poistenia a zateplenia budovy, výmeny rozvodov a výťahov alebo odstraňovania plesní na zateplených budovách. 

Zástupcovia RC Martin sústredili svoju cinnost za posledný kvartál roku 2015 na konzultácie tak v písomnej ako aj telefonickej forme. Prispeli tiež svojou dobrovolnou prácou k úspešnému zorganizovaniu 4.odborného sympózia ZSVB na Slovensku v Martine, za co im patrí poďakovanie v mene Ústrednej kancelárie ZSVB na Slovensku.

Rok 2014

Dňa 10.12.2014 sa konalo stretnutie predsedov SVB a NP z miest Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovská Osada. Stretnutie bolo zorganizované na podnet členských spoločenstiev, za účelom vytvorenia Klubu SVB pri ZSVB na Slovensku. Súčasťou stretnutia bola aj prednáška a diskusia venovaná novele zákona o vlastníctve bytov a NP, ktorú viedla pani Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku a odpovedala aj na viaceré otázky prítomných.
22.10.2014, Považská Bystrica - odborný seminár na témy:
 • Monitoring spotreby tepla a vody v bytoch a objektoch automaticky.
 • Pomerové rozdeľovače a vodomery na teplú a studenú vodu s bezdrôtovým online monitoringom
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, spôsob rozpočítavania nákladov
 • Novela c.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a doplna zákon c.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014 

21.10.2014, Martin - odborný seminár na témy:
 • Energetická certifikácia budov a ako správne robiť termovíziu
 • Tepelné čerpadlá v panelových domoch
 • Novela c.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a doplna zákon c.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014 

Dňa 24.9.2014 sa konal odborný seminár v Považskej Bystrici, ktorého súčasťou bolo aj zhodnotenie trojročnej práce Klubu SVB pri ZSVB na Slovensku Považská Bystrica a zvolenie nového predsedu klubu, pána Radoslava Harvanca. Seminára sa zúčastnilo 19 zástupcov SVB. Pravidelné stretnutia výboru RC ZSVB na Slovensku Martin sa konali v dňoch 26.8.2014 a 23.9.2014.
29.04.2014, Martin - odborný seminár na témy:
 • Vyregulovanie rozvodov teplej vody v zmysle zákona 476 / 2008 Z.z. o energetickej efektívnosti
 • Bývajte v teple a bez plesní
 • Ochrana osobných údajov z pohľadu SVB a NP - aplikačná prax
06.02.2014, Martin - v spolupráci s ÚK ZSVB na SlovenskuOdborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.Seminár bol doplnený o prednášku na tému: Optimálna poistná ochrana pre BD.
05.02.2014, Považská Bystrica - v spolupráci s ÚK ZSVB na SlovenskuOdborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.Seminár bol doplnený o prednášku na tému: Optimálna poistná ochrana pre BD.

Rok 2013

RC ZSVB na Slovensku MT zorganizovalo školenie účtovníkov:

02.03.2013 v Martine školenie účtovníkov pre podvojné účtovníctvo 

23.02.2013 v Martine školenie účtovníkov pre jednoduché účtovníctvoRok 2012

26.9.2012  zorganizoval Klub Považská Bystrica pri RC ZSVB na Slovensku MT odborný seminár, témami ktorého boli:

 • Výmena a rekonštrukcia výťahov
 • Vyregulovanie systémovej sústavy ÚK po zateplení
 • Požiarna bezpečnosť a povinnosti vyplývajúce pre SVB 
27.6.2012 usporiadalo RC ZSVB na Slovensku MT v Ružomberku odborný seminár, ktorý bol zameraný na komplexnú obnovu budov. RC ZSVB na Slovensku MT zorganizovalo školenie účtovníkov:
 • 23.3.2012 v P. Bystrici školenie účtovníkov pre podvojné účtovníctvo
 • 06.3.2012 v P. Bystrici školenie účtovníkov pre jednoduché účtovníctvo
 • 25.2.2012 v Martine školenie účtovníkov pre podvojné účtovníctvo
 • 11.2.2012 v Martine školenie účtovníkov pre jednoduché účtovníctvo