Región Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku

ČINNOSŤ RC ZSVB NA SLOVENSKU - Košice, pod ÚK ZSVB na Slovensku  

  Rok 2015

Dňa 27.11.2015 sa konalo v poradí tretie stretnutie predsedov Klubu ZSVB na Slovensku SNV v roku 2015. Na toto stretnutie prijali pozvanie aj zástupcovia 2 firiem, ktorí vystúpili s prednáškami a prezentáciou svojich produktov. Zástupca firmy ista Slovakia, s.r.o. , pán Peter Heric, hovoril o rádiovom systéme zberu dát v BD a pán ing. Michal Daníšek z firmy Right Power Energy, s.r.o., sa prezentoval s prednáškou na tému „Viete za čo platíte v energetike a ako sa dá ušetriť?“ Po krátkej prestávke na občerstvenie prítomní živo diskutovali so zástupcami týchto spoločností v načatých témach. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 27 zástupcov SVB. 


6.10.2015 usporiadal Klub ZSVB na Slovensku Poprad v spolupráci s ÚK ZSVB na Slovensku odborný seminár v meste Poprad. Na seminári sa prezentovala firma ista Slovakia, s.r.o. s prednáškou na tému „Rádiový systém odpočtov dát v BD – úspora energií a nákladov“. Na seminári bol prítomný aj pán Ondrej Pavlanský – predseda Klubu ZSVB na Slovensku SNV, ktorý vystúpil s prednáškou „Slnečné lúče v službách SVB a ich praktické využitie“. V sekcii “Vy sa pýtate a my odpovedáme“ odpovedala na otázky prítomných pani Ing. Leskovská / ÚK ZSVB na Slovensku /. Seminára sa zúčastnilo 45 zástupcov SVB. 

Klub ZSVB na Slovensku SNV s firmou RYS – peter Grečko, usporiadali dňa 14.5.2015 v meste Spišská Nová Ves seminár, ktorého sa zúčastnili predsedovia SVB z miest Gelnica, Smižany, Levoča, Rudňany, Krompachy a SNV. Účastníkom boli prezentované moderné komunikačné systémy pre BD, prístupové systémy, elektromagnetické zámky a mnohé ďalšie, veľmi zaujímavé produkty, ktoré firma RYS ponúka v rámci svojich služieb. Súčasťou prezentácie bola aj jednoduchá anketa ohľadom bezpečnosti v BD a s ňou spojená tombola so zaujímavými cenami. 

Ďalší odborný seminár sa konal v Michalovciach, dna 21.4.2015, za účasti firmy IZOLA Košice, s.r.o.. Seminára sa zúčastnilo 21 predsedov a clenov rád SVB.

11.3.2015 sa konalo v meste Prešov stretnutie predsedov SVB v Prešove ohľadom zámeru založenia Klubu SVB v tomto meste. 


Dňa 30.1.2015 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu SNV uskutočnilo stretnutie predsedov SVB pod vedením predsedu Klubu, pána Pavlanského. Stretnutia sa zúčastnili predsedovia z viacerých miest, a to Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Krompachy, Gelnica, Prakovce a Rudňany. Na stretnutí klubu boli prerokované a vydiskutované najaktuálnejšie problémy predsedov SVB. Predsedovia sa pochválili svojou prácou a diskutovali o možnostiach spolupráce medzi jednotlivými SVB a odovzdávaní si vzájomných skúseností. . 


Rok 2014 

Predseda Klubu SVB pri ZSVB na Slovensku SNV, pán Ondrej Pavlanský, zorganizoval dňa 24.9.2014 v SNV odborný seminár zameraný na novelu zákona o vlastníctve bytov a NP a obnovu striech v bytových domoch, ktorú prezentovala firma Darvi & partners, s.r.o. Stretnutia sa zúčastnilo 20 predsedov SVB. 

Rok 2013

21.2.2013 firma REINTER, v spolupráci so ZSVB na Slovensku, pripravila v Humennom odborný seminár na tému:"Správa a obnova bytového domu – ako ušetriť ?".

Rok 2012

27.11.2012 v Humennom RC KE pod ÚK ZSVB na Slovensku zorganizovalo, v spolupráci s firmou Energobyt Humenné, odborný seminár zameraný na potreby vzdelávania v SVB a NP a otázky súvisiace so správou a dobrovoľnou dražbou. 


Máj 2012 - DOD Medzev – organizovaný na žiadosť obyvateľov mesta v spolupráci s ÚK ZSVB. Téma:

Dlhodobo pretrvávajúce problémy s dodávkou tepla a teplej vody. 


Máj 2012 - DOD Svidník – organizovaný okresným riaditeľom PSS, a.s. v spolupráci s ÚK ZSVB. Témy:

 • Samospráva spoločenstvom a legislatívne prostredie
 • Zatepľovanie bytových domov
 • Financovanie údržby, opráv a rekonštrukcie bytových domov 


16.4.2012 sa konalo stretnutie predsedov a konzultantov Klubov ZSVB na Slovensku pre RC KE s členmi výkonného výboru ZSVB na Slovensku. 

Rokovanie bolo zamerané na vyhodnotenie činnosti a podujatí za rok 2011 a plán činnosti a podujatí na rok 2012. 


ÚK ZSVB na Slovensku organizovalo 6.3.2012 Deň otvorených dverí / DOD / v Michalovciach, v spolupráci s firmou REINTER. Témami prednášok boli:

 • Zákon 182 / 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP
 • Komplexná obnova obalových konštrukcií bytových domov
 • Praktické skúsenosti z revitalizácie bytových domov
 • Možnosti financovania obnovy bytových domov
 • Možnosti pri poisťovaní bytových domov 


ÚK ZSVB na Slovensku pre RC KE v spolupráci s firmou REINTER usporiadalo 16.2.2012 Deň otvorených dverí v Medzilaborciach so zameraním na tieto témy:

 • Zákon 182 / 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP
 • 20 rokov skúseností v zatepľovaní
 • Praktické skúsenosti z revitalizácie bytových domov
 • Možnosti financovania obnovy bytových domov
 • Možnosti pri poisťovaní bytových domov