Novinky

POZOR zmena od januára 2019 !!!

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť §30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019,

Vzhľadom  na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného  zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude  elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Podrobné informácie viď príloha, kde nájdete všetky potrebné informácie aj formulár. 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143&fbclid=IwAR1Iv3G1H6xzQpkrK0L7SzdswDrIpVfQQ2w-px8_rxD8MzLEMXP7P_Rfu90