Vzdelávací program

 Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

ZSVB na Slovensku v minulom období začalo pripravovať podklady a návrhy na získanie akreditácie Ministerstva školstva SR na vzdelávací cyklus pre predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, členov rady a ďalších vlastníkov, ale aj pre tých, ktorým správa bytového domu nie je ľahostajná a majú záujem v tejto problematike získať vyššie vzdelanie a odbornú pripravenosť. 


Potreba získať akreditáciu vzišla na jednej strane z požiadavky členov Správnej rady ZSVB na zvýšenie prestíže Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku ako inštitúcie, ktorá chráni záujmy vlastníkov bytov a pôsobí v oblasti poradenských a ďalších služieb poskytovaných členom ZSVB. Na strane druhej, potreba zabezpečiť vysoko odbornú prípravu a vzdelávanie predsedov spoločenstiev a všetkých funkcionárov SVB, pretože sa začína klásť veľký dôraz na odbornú zdatnosť a profesionálny prístup v správe bytových domov. 


Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zabezpečovalo školenia pre svojich členov už od roku 1998. V tom čase bol vypracovaný modulový systém školiacich cyklov v rozsahu 58 hodín vrátane riešenia praktických prípadov. Po absolvovaní tohto školenia získali účastníci Osvedčenie ZSVB. Školenia sa organizovali vždy podľa záujmu v danom regióne, to znamená, že vzdelávanie členov i nečlenov ZSVB, predsedov spoločenstiev, členov rád i účtovníkov SVBaNP nie je pre ZSVB žiadnou novinkou. Školenia ZSVB sa za uplynulé obdobie pôsobenia ZSVB na Slovensku zúčastnilo viac ako 400 absolventov z radov členov ZSVB, ale aj nečlenov. Samotná podstata činnosti ZSVB je poskytovať konzultácie, usmerňovať, odborne viesť, jednoducho vzdelávať vlastníkov, učiť ich spravovať vlastnú nehnuteľnosť. Získanie akreditácie pre ZSVB bolo teda prirodzeným vývojovým krokom v oblasti vzdelávania vlastníkov a funkcionárov SVBaNP. 


Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania bolo vydané Ministerstvom školstva SR, sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže, 20. septembra 2011 pod číslom 3244/2011/59/1 na základe splnenia podmienok podľa § 10 zákona NR SR č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní na päť rokov. 


Názov akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania je "Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome". Vzdelávanie sa bude realizovať formou minimálne troch štvordňových školení v rozsahu 108 hodín. Odborným garantom akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania je Ing. Jaroslav Varga, CSc. Lektormi pre jednotlivé odborné témy sú:


I. Legislatívne východiská pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • JUDr. Mária Záhorcová, Bratislava
 • JUDr. Ján Zimmermann, Košice


II. Úlohy a zodpovednosť orgánov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • Ing. arch. Jaroslava Zapletalová CSc., Bratislava


III. Výkon správy spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • Ing. arch. Jaroslava Zapletalová CSc., Bratislava


IV. Zmluvné vzťahy

 • Ing. arch. Jaroslava Zapletalová CSc., Bratislava


V. Komunikácia v spoločenstve a riadenie zamestnancov

 • Ing. arch. Jaroslava Zapletalová CSc., Bratislava
 • Ing. Ladislav Varga, Košice


VI. Tvorba a uplatňovanie pravidiel v spoločenstve

 • Ing. arch. Jaroslava Zapletalová CSc., Bratislava


VII. Technické zariadenie budov

 • Ing. Alexander Gubric, CSc., Bratislava
 • Ing. Ľubomíra Čapkovičová, Košice


VIII. Opravy a údržba bytového domu

 • Ing. Alexander Gubric, CSc., Bratislava
 • Ing. Jaroslav Varga, CSc., Košice


IX. Ekonomika a účtovníctvo

 • Ing. Anna Vančová, Bratislava
 • Ing. Marek Varga, Košice


X. Pravidlá pri rozúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a NP

 • Ing. Alexander Gubric, CSc., Bratislava


XI. Riešenie neplatičov

 • Ing., Bc. Michal Sedlačko, Bratislava
 • Mgr. Jaroslav Dzurik, Košice


XII. Ochrana pred požiarmi

 • Bc. Beata Janátová, Bratislava
 • Ing. Milan Leščák, Košice


Na Slovensku má niekoľko inštitúcií akreditáciu zameranú na správu bytového fondu. Akreditované vzdelávanie ZSVB je zamerané hlavne na aplikáciu legislatívnych podmienok v praxi vo všetkých oblastiach správy bytového domu spoločenstvom, s poukazovaním na konkrétne prípady a ich riešenia. ZSVB má celoslovenskú pôsobnosť, školiace cykly budeme realizovať dvomi odbornými skupinami lektorov z Košíc a Bratislavy, vždy na základe záujmu z jednotlivých regiónoch. Pri výbere lektorov bol kladený dôraz na odborné znalosti ako aj praktické skúsenosti v oblasti správy bytových domov.