ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZSVB

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZSVB na Slovensku


Snem ZSVB 

Najvyšší orgán ZSVB na Slovensku. Tvoria ho delegáti, ktorých volí konferencia každého Regionálneho centra z radov členskej základne v nadväznosti na počet členov z daného regiónu a prijatého kľúča. Koná sa v zmysle Stanov ZSVB na Slovensku raz za 3 roky. Snem volí prezidenta ZSVB na Slovensku, 1. a 2. viceprezidenta ZSVB na Slovensku a potvrdzuje členov Správnej rady ZSVB na Slovensku. Prijíma rozhodnutia o podstatných náležitostiach súvisiacich s činnosťou ZSVB na Slovensku, schvaľuje výšku členských príspevkov, zmeny v Stanovách ZSVB na Slovensku, Správu o činnosti a hospodárení ZSVB na Slovensku, programové ciele ZSVB na Slovensku na ďalšie obdobie, zmeny v organizačnej štruktúre ZSVB na Slovensku v zmysle Stanov. 


Správna rada ZSVB na Slovensku

Rozhodovací orgán v medziach právomocí určených Stanovami ZSVB na Slovensku, je najvyšším riadiacim orgánom ZSVB na Slovensku v období medzi zasadaniami Snemu ZSVB na Slovensku. Správna rada ZSVB na Slovensku má max. 23 členov, tvoria ju členovia Výkonného výboru ZSVB na Slovensku, predsedovia regionálnych centier ZSVB na Slovensku a ďalší zvolení členovia ZSVB na Slovensku z jednotlivých regiónov. 


Výkonný výbor ZSVB na Slovensku

Je riadiacim, koordinačným a výkonným orgánom, zodpovedá za činnosť a fungovanie ZSVB na Slovensku medzi zasadnutiami Správnej rady ZSVB na Slovensku. Výkonný výbor ZSVB na Slovensku tvoria prezident ZSVB na Slovensku, 1. viceprezident a 2. viceprezident a má pôsobnosť v sídle Ústrednej kancelárie ZSVB na Slovensku. 


Ústredná kancelária ZSVB na Slovensku

Je centrálnou organizačnou zložkou ZSVB na Slovensku, ktorá koordinuje chod všetkých organizačných zložiek ZSVB na Slovensku a zabezpečuje centrálnu evidenciu všetkých členov ZSVB na Slovensku. V ústrednej kancelárii pracujú prezident ZSVB na Slovensku, 1. a 2. viceprezident ZSVB na Slovensku, externí konzultanti a ďalší pracovníci zabezpečujúci činnosť Ústrednej kancelárie ZSVB na Slovensku. 


Prezident ZSVB na Slovensku

Prezident ZSVB na Slovensku je štatutárnym orgánov ZSVB na Slovensku. Volí ho Snem ZSVB na Slovensku. Funkčné obdobie prezidenta ZSVB na Slovensku je 3-ročné. Prezident ZSVB na Slovensku je zároveň predsedom Správnej rady ZSVB na Slovensku. 


1. a 2. viceprezident ZSVB na Slovensku

1. a 2. viceprezidenta ZSVB na Slovensku volí Snem ZSVB na Slovensku. Funkčné obdobie 1. a 2. viceprezidenta ZSVB na Slovensku je 3-ročné. Sú členmi Výkonného výboru ZSVB na Slovensku a Správnej rady ZSVB na Slovensku. 


Dozorná rada ZSVB na Slovensku

Dozorná rada ZSVB na Slovensku je nezávislým kontrolným orgánom voleným Snemom ZSVB na Slovensku. Nemá výkonné a rozhodovacie právomoci. Má troch členov a náhradníka. Kontroluje činnosť, účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov Ústrednej kancelárie ZSVB na Slovensku a hospodárenia s majetkom ZSVB na Slovensku. 


Regionálne centrum ZSVB na Slovensku (RC ZSVB na Slovensku)

Činnosť ZSVB na Slovensku sa prenáša na RC ZSVB na Slovensku. Úlohou regionálnych centier ZSVB na Slovensku je poskytovanie služieb bližšie k členom ZSVB na Slovensku na regionálnej úrovni. Najvyšším orgánom RC ZSVB na Slovensku je Konferencia RC ZSVB na Slovensku. 


Výbor RC ZSVB na Slovensku (Výbor RC ZSVB na Slovensku)

Na čele RC ZSVB na Slovensku je Výbor RC ZSVB na Slovensku, ktorý tvoria predseda RC ZSVB na Slovensku a ďalší členovia. Ich počet určí konferencia RC ZSVB na Slovensku podľa podmienok RC ZSVB na Slovensku. Funkčné obdobie je 3-ročné. 


Predseda RC ZSVB na Slovensku

Predseda RC ZSVB na Slovensku je štatutárnym orgánom RC ZSVB na Slovensku, volí ho konferencia RC ZSVB na Slovensku na obdobie 3 rokov. Je členom Správnej rady ZSVB na Slovensku. 


Kontrolór RC ZSVB na Slovensku

Kontrolór RC ZSVB na Slovensku a náhradník je nezávislým voleným orgánom bez výkonnej a rozhodovacej právomoci. Kontroluje účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov RC ZSVB na Slovensku. 


Klub SVB pri ZSVB na Slovensku

Je koordinačným orgánom v rámci menších územnosprávnych celkov regiónu ( mesto, okres ). Na čele Klubu predsedov SVB pri ZSVB na Slovensku je výbor. Tvorí ho predseda, podpredseda a ďalší členovia, počet ktorých určia členovia klubu.